Podatnicy w wielu sytuacjach czują się słabi, w konfrontacji z organami podatkowymi. Szczególnie osoby fizyczne oraz mali i mikro przedsiębiorcy czasami stwierdzają, że są kompletnie bezradni w ewentualnym sporze z silną machiną podatkową. Odpowiedzią na te i inne problemy podatników ma być nowa instytucja – Rzecznik Praw Podatnika. Jakie działania zakłada ustawodawca? Co będzie należało do Rzecznika Praw Podatnika? W czym będzie mógł pomóc przeciętnemu przedsiębiorcy?

Dla kogo rzecznik praw konsumenta?

Projekt planuje powołanie Rzecznika Praw Podatnika, który ma gwarantować podatnikom ochronę ich praw oraz pomagać w kształtowaniu nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. W ramach projektu znalazła się również Karta Praw Podatnika – stanowiąca podstawowy przewodnik po prawie podatkowym dla każdego. Zgodnie z uzasadnieniem, informacjami o przyczynach i potrzebie wprowadzania nowych rozwiązań, zmiany mają prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego i umocnieniu pozycji podatnika w jego kontaktach z organami. Nowy rzecznik ma działać na rzecz wszystkich podatników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby potencjalnie najsłabsze (nieprofesjonalistów) – czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jakie będą zadania Rzecznika Praw Podatnika?

Projekt ustawy przewiduje, że nowy organ – Rzecznik Praw Podatnika, powoływany będzie na 6 letnią kadencję. W każdym województwie funkcjonować będzie odpowiednie biuro, wraz z zastępca Rzecznika Praw Podatnika – dla danego rejonu. Do głównych zadań Rzecznika Praw Podatnika zaliczono ochronę praw podatników.

Wśród zadań wymieniono również między innymi:

  • opiniowanie projektów nowych przepisów z zakresu prawa podatkowego oraz inicjowanie odpowiednich zmian w przepisach;
  • promowanie mediacji i rozstrzyganie sporów pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi w formie pozasądowej;
  • współdziałanie z odpowiednimi stowarzyszeniami, stowarzyszeniami zawodowymi, ruchami obywatelskimi;
  • prowadzenie działań w celach edukacyjnych i informacyjnych;
  • analizowanie orzecznictwa odpowiednich sądów oraz interpretacji indywidualnych, w sprawach podatkowych dotyczących podatników;
  • przedstawianie organom podatkowym wyników przeprowadzonych analiz i ocen, w celu poprawienia ich funkcjonowania w przyszłości;
  • kierowanie do Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiednich wniosków w sprawach podatników i współdziałanie przy ich sprawach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Etap prac legislacyjnych i planowany termin wprowadzenia zmian

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika został przygotowany przez Ministerstwo Finansów, w sierpniu 2018 roku. Dnia 4 czerwca 2019 roku projekt wpłynął do Sejmu (druk 3516), zaś 3 lipca 2019 roku odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Projekt obecnie skierowano do Komisji Finansów Publicznych. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów, to 01 stycznia 2020 roku. Nadal jednak trwają wyliczenia i konsultacje – realizacja stworzenia nowego urzędu, zatrudnienie odpowiedniej liczby ludzi (specjalistów) oraz stworzenie nowych biur, jest dość dużym wydatkiem budżetowym, który należy odpowiednio zaplanować.

 

About The Author